slide33
company

Erfrecht

Het Erfrecht is een bijzonder onderdeel van het Personen- en Familierecht en is geregeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bepaalt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.
Door het aanvaarden van de nalatenschap worden deze deel van het vermogen van de erfgenamen. In de wet worden twee manieren onderscheiden om erfgenaam te worden.

Bij Versterf (d.w.z. door bloedverwantschap):

Sinds 1 januari 2003 krijgt de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de erfenis. De kinderen erven pas als de langstlevende ouder overlijdt. Zij kunnen wel een beroep doen op een wilsrecht bij een nieuw huwelijk/geregistreerd partnerschap van de langstlevende ouder: zij krijgen in dat geval goederen ter waarde van hun erfdeel in eigendom. De langstlevende ouder mag die goederen echter wel blijven gebruiken (= vruchtgebruik).

Door Testament:

Dit is een manier om de wettelijke regeling terzijde te schuiven. Ten aanzien van de kinderen is er de beperking dat zij kunnen worden onterfd, maar dat zij een beroep kunnen doen op hun legitieme portie waardoor zij recht hebben op de helft (in geld) van hetgeen zij zouden hebben gekregen als zij niet onterfd waren.

Het is van belang reeds bij leven stil te staan bij het erfrecht.
Samenwoners erven alleen van elkaar als dat bij testament is geregeld. Ook kunnen zij in een samenlevingscontract regelen dat de langstlevende verzorgd achter blijft.
Voor ondernemers is het zelfs in verband met de continuïteit van de onderneming noodzaak over een testament en daarmee ook over bedrijfsopvolging na te denken: de bedrijfsopvolger niet zijnde de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner staat immers zonder testament aan de zijlijn!
Voor samengestelde gezinnen is een testament onontbeerlijk.

Het komt – helaas – veelvuldig voor dat er rondom de afwikkeling van een nalatenschap grote discussies ontstaan en dat er – soms zelfs jarenlang – wordt geprocedeerd,

Het is de juridische kennis en ervaring m.b.t. het oplossen van deze geschillen (al dan niet via mediation) die maken dat u niet alleen dan maar ook in het voortraject, dus indien u nadenkt over het opstellen van een testament, bij ons terecht kunt.

Advocaat

Actualiteiten

 

Downloads

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS