company

Per 1 januari 2018: Huwelijk brengt niet langer een algehele gemeenschap van goederen!

door: mr. M.E.A.T. Oude Luttikhuis

Wie voor 1 januari 2018 in het huwelijk trad zonder huwelijkse voorwaarden te maken kreeg automatisch te maken met de algehele gemeenschap van goederen: alle bezittingen werden gemeenschappelijk evenals alle schulden. Daar waren wel enkele uitzonderingen op waaronder erfenissen en schenkingen maar dan alleen indien zij waren gedaan onder een zogenaamde uitsluitingsclausule.

Per 1 januari jl. is dat dus anders: alleen het vermogen dat in het huwelijk wordt opgebouwd wordt gemeenschappelijk. Bezittingen en schulden voor het huwelijk worden dus niet langer gemeenschappelijk. We spreken van een “beperkte gemeenschap van goederen “. Erfenissen en schenkingen, ongeacht of zij voor of in het huwelijk worden gedaan, vallen niet in de beperkte gemeenschap.

Voor huwelijken na 1 januari gesloten kunnen dus 3 soorten vermogens ontstaan: Privé vermogen van de ene partner, van de andere partner alsmede gemeenschappelijk vermogen. Tijdens het huwelijk is dat ogenschijnlijk niet zo belangrijk: je zorgt voor elkaar en denkt niet aan het mislukken van de relatie. Dat is begrijpelijk maar niet logisch: het huwelijk is een van de meest ingrijpende en ‘zwaarste’ contracten die je afsluit en daarom zou je heel goed naar de inhoud daarvan moeten kijken.

Indien je te maken krijgt met een echtscheiding ontstaat mogelijk een bewijsprobleem: als je immers bij het aangaan van het huwelijk geen overzicht maakt van de bezittingen en schulden die er op dat moment zijn, is het na verloop van de tijd niet meer mogelijk dit aan te tonen. Denk aan de saldi op de bankrekeningen waarvan de afschriften zijn weggedaan en – ook bij de bank – niet meer traceerbaar zijn.

Partners die vóór hun huwelijk samen een huis in eigendom hebben maar niet een gelijk aandeel daarin (bijvoorbeeld omdat de ene meer geld heeft geïnvesteerd bij de aankoop dan de andere) moeten zich realiseren dat door hun huwelijk de eigendomsverhouding ineens wel gelijk wordt. Dat komt omdat alle goederen die gemeenschappelijk zijn (lees: het huis) in de (beperkte) gemeenschap vallen . Indien dat ongewenst is moeten er huwelijkse voorwaarden worden gemaakt.

Het is belangrijk dat partners zich afvragen wat zij willen. Als de gedachte is dat de beginstand gelijk is en zij alles samen willen delen, dan is daarmee niet gezegd dat het nieuwe stelsel, waarin immers hetgeen in het huwelijk als bezit en schuld ontstaat gemeenschappelijk is, volstaat.

Stel, Ingrid heeft een aandelenportefeuille van € 150.000,-, Peter een chalet zonder hypotheek van € 150.000,-. Zij trouwen op vrijdag 5 januari 2018 en hebben geen huwelijkse voorwaarden gemaakt. Hun idee is, dat zij ‘gelijk beginnen’ en alles samen willen delen. Als hun huwelijk na 10 jaar voorbij is en indien dan blijkt dat de effectenportefeuille in waarde is gedaald naar € 50.000,-, terwijl het chalet in waarde is gestegen naar € 250.000,- is er een probleem voor Ingrid: Noch de beleggingsportefeuille, noch het chalet zijn gemeenschappelijk geworden maar privé gebleven.

Ingrid heeft recht op de effecten en Peter op het chalet. Het ‘gelijk delen’ hadden zij kunnen vastleggen door in huwelijkse voorwaarden te kiezen voor de ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen.

Tenslotte : Ondernemers kunnen te maken krijgen met de nieuwe regel dat zij aan de beperkte gemeenschap (in geval van een voor huwelijkse onderneming c.q. aandelen) een redelijke vergoeding moeten betalen voor kennis, vaardigheden en arbeid die de andere echtgenoot voor de onderneming heeft ingezet (tenzij een dergelijke vergoeding al op andere wijze aan beide echtgenoten ten goede is gekomen) . Het is niet duidelijk wat die redelijke vergoeding is of op welke wijze die moet worden berekend. Het is ook niet duidelijk wat precies is bedoeld met de uitzondering. Om deze onzekerheid voor te zijn is het belangrijk dat ondernemers voor zij trouwen in elk geval het maken van huwelijkse voorwaarden overwegen.

Dat is overigens zonder meer verstandig nu de onderneming die in het huwelijk wordt gestart in principe in de beperkte gemeenschap valt, dus aan het einde van het huwelijk moet de onderneming c.q. moeten de aandelen worden gewaardeerd en (de waarde) verdeeld.

Zoals altijd: bezint eer gij begint.

Partneralimentatie en kindgebonden budget

Inmiddels weten we uit de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015, dat het kindgebonden budget niet moet worden gezien als een tegemoetkoming in de kosten van kinderen maar als inkomen:
Bij de vaststelling van kinderalimentatie wordt het kindgebonden budget opgeteld bij het inkomen van degene die het kindgebonden budget ontvangt. Praktisch gezien betekent dit dat in veel gevallen een hogere kinderalimentatie moet worden betaald dan in gevallen die vóór 9 oktober 2015 aan de orde waren (en waarin de kosten van de kinderen werden verminderd met het kindgebonden budget). (meer…)

ALIMENTATIE indexering 2016

Met ingang van 1 januari 2016 worden zowel de kinder- als partneralimentatiebedragen verhoogd met 1,3%.

Dit geldt niet als deze zogenaamde wettelijke index in een overeenkomst (scheidingsconvenant of alimentatie overeenkomst) of door de rechter in een rechterlijke uitspraak (beschikking) is uitgesloten.

Wilt U hierover meer weten of wilt U meer weten over de alimentatie(s) die U ontvangt of betaalt: wij informeren en adviseren U graag!

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Dit wetsvoorstel (34231) is op 19 juni 2015 bij de Tweede Kamer ingediend (nadat een eerder ingediend wetsvoorstel op 22 april 2014 door de Kamer werd verworpen).

De belangrijkste wijzigingen betreffen de grondslag van de alimentatie en de alimentatietermijnen. (meer…)

Kinderalimentatie

Bij de Hoge Raad is een prejudiciële procedure aanhangig geweest over de vraag, of bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget  en de daarvan deel uitmakende zogenaamde alleenstaande-ouderkop in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, dan wel in aanmerking moet worden genomen bij de draagkracht van de ouder die het budget ontvangt. Een vraag waarover zowel in de juridische als niet-juridische media veel te doen is geweest. (meer…)

Gratis scheidingscheck tijdens ‘Dag van de Scheiding’, ook bij Langstraat Advocaten

banner-300x250

De laatste jaren is het onderwerp ‘echtscheiden’ volop in het nieuws. En dat is niet voor niets, want één op de drie huwelijken strandt, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daarom heeft de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, kortweg vFAS genoemd, de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’ in het leven geroepen. Tijdens de Dag van de Scheiding, die dit jaar op 11 september plaatsvindt, kan eenieder die meer wil weten over dit onderwerp vrijblijvend terecht bij één van de ruim 700 kantoren die zijn aangesloten bij de vFAS. (meer…)

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS