slide19
company

Bouwen

Bij het realiseren van een bouwwerk kunnen zich tal van juridische problemen voordoen. Bijvoorbeeld op het gebied van algemene voorwaarden, meer- en minderwerk of (verborgen) gebreken. De problemen kunnen ook bestuursrechtelijk van aard zijn. Te denken valt aan vergunningverlening op grond de Wet op de ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en natuurbeschermingswetgeving.

Wij zijn thuis in alle juridische aspecten die direct of indirect met de bouw te maken hebben en staan zowel opdrachtgevers als aannemers, architecten en constructeurs bij. Wij adviseren niet alleen maar voeren ook procedures bij onder andere de Raad van Arbitrage voor de Bouw, de civiele rechter en de bestuursrechter.

Advocaten

Actualiteiten

 

Downloads

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS